Investeşte in Oameni! acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Prima pagină
Obiective
Activităţile proiectului
Rezultate anticipate
Grupul ţintă
Parteneri
Echipă
Proiectul în imagini
Materiale realizate
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Echipă

Echipa de management a proiectului strategic INSAM

  Persoana Institutia de provenienta si functia detinuta FUNCTIA IN PROIECT CV

Guţu Gabriela

consilier DGEÎTPV

Manager Proiect

Popescu Ondin

responsabil CFPP UMPMRSU

Responsabil Financiar

 

Vişan Livia Mihaela

responsabil CFPP UMPMRSU

Responsabil CFPP

 

Milutin Ionela Mihaela

consilier juridic DGJC

Responsabil Juridic

 

Butoi Camelia

specialist achiziţii UMPMRSU

Coordonator Achiziţii

 

Popa Florin Ion

director  DRPSSPPO

Coordonator Monitorizare Proiect

Munteanu Monica Vanda

consilier UPP

Coordonator Implementare Metodologie Proiect

Rusu Mina Maria

inspector general DGEÎTPV

Coordonator Evaluare

Păunescu Alin Cătălin

inspector general DGEÎTPV

Coordonator Formare

Amarandei Mirabela

consilier MECI

Responsabil Comunicare

 

Păunescu Megdonia

consilier DGEÎTPV

Expert Evaluare

 

Cherciu Rodica

inspector general  DGEÎTPV

Expert Evaluare

Felea Gheorghe

consilier DGEÎTPV

Expert Evaluare

Berezovski Cristina

director ACBS

Expert Evaluare

 

Maftei Muza

DGMRURŞ

Expert Formare

 
 

Managerul de proiect

- este împuternicit  să semneze contractul de finanţare încheiat cu Autoritatea de Management POS DRU, în numele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,   şi a actelor adiţionale la acesta;
- semnează rapoartele tehnice de implementare şi rapoartele financiare privind progresul înregistrat în implementarea proiectului, în conformitate cu condiţiile contractuale şi instrucţiunile primite de la AMPOSDRU/OIPOSDRU-MECI;
- răspunde solicitărilor AMPOSDRU şi OIPOSDRU-MECI şi ale altor organisme abilitate, referitor la implementarea proiectului, inclusiv furnizarea de clarificări şi informaţii suplimentare, în termenele şi condiţiile prevăzute de contractul de finanţare şi de legislaţia comunitară şi naţională în vigoare;
- asigură disponibilitatea documentelor legate de managementul şi implementarea proiectului, la cerere şi în termen, documentele şi/sau informaţiile solicitate cu ocazia verificărilor şi solicitărilor trasmise de AMPOSDRU, OIPOSDRU-MECI, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Departamentul de Luptă Anti-fraudă, Comisia Europeană, Curtea Europeană de Conturi şi/sau oricare alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile;
- notifică AMPOSDRU şi OIPOSDRU-MECI cu privire la modificările care intervin, pe durata implementării proiectului, faţă de condiţiile prevăzute în contractul de finanţare;
- angajează cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului, în conformitate cu condiţiile din contractul de finanţare şi cu reglementările legale în vigoare;
- răspunde pentru derularea proiectului conform condiţiilor contractuale;
- aprobă şi semnează documentele avizate de responsabilul tehnic/financiar care dovedesc derularea activităţilor, aşa cum sunt definite în contract şi în Ghidul Solicitantului;
- reprezintă Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în relaţia cu AMPOSDRU, OIPOSDRU-MECI şi terţi, în exercitarea responsabilităţilor care îi revin Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru implementarea proiectului;
- deleaga, în situaţii deosebite, atributiile prevazute la art. 5.1 către unul dintre membrii de management, cu excepţia angajării cheltuielilor necesare pentru implementarea proiectului, în conformitate cu condiţiile din contractul de finanţare şi cu reglementările legale în vigoare;
- stabileşte, în limita competenţelor,  alte atribuţii specifice pentru membrii echipei;
- responsabil de coordonarea şi imaginea proiectului;
- coordonează echipa de management şi monitorizează desfăşurarea globală a proiectului;
- are experienţă semnificativă (min. 5 ani) în domeniul derulării programelor educaţionale.

Responsabilul financiar

- responsabil cu contabilitatea proiectului, efectuarea plăţilor şi transferurilor bancare, întocmirea rapoartelor financiare, menţinerea echilibrului între buget şi cheltuieli.
 - întocmeşte documentele de angajare, ordonanţare şi lichidare a cheltuielilor generate de implementarea activităţilor proiectului, în conformitate cu regulile de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul cererii de propuneri de proiecte şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare;
- asigură controlul activităţilor de gestiune financiară a proiectului;
- verifică/asigură respectarea condiţiilor contractuale, a regulilor de eligibilitate şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare în ceea ce priveşte cheltuielile ce stau la baza desfăşurării activităţilor din proiect;
- elaborează situaţiile financiar-contabile solicitate de OI şi AMPOSDRU.

Contabil

- efectuează cereri, plăţi şi încasări  pe linii bugetare;
- realizează, împreună cu Responsabilul financiar, raportarea financiară către finanţator, ca şi cererile de finanţare;
- completează registrele contabile şi menţine evidenţa documentelor contabile;
- supune documentele financiar - contabile controlului financiar preventiv propriu (CFPP);

Responsabil control financiar intern

- acordă viza CFPP asupra tuturor operatiunilor cu impact financiar din proiect. Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respectă întru totul cerinţele de legalitate, regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, care poartă viza de control financiar preventiv propriu;
- verifică operaţiunile financiare şi  documentele justificative corespunzătoare, certificate în privinţa realităţii şi legalităţii: contracte şi documentaţia anexată acestora precum şi toate documentele cu implicaţii financiare (verifică toate contractele, plăţile şi documentele cu implicaţii financiare, documentaţia anexată la contracte, prezenţa semnăturilor şi a vizelor necesare pentru plată, sumele înscrise pe documentele financiare, , existenţa documentelor suport, validitatea documentelor, conformitatea documentelor de plată cu prevederile contractuale, încadrarea în raportul de evaluare a proiectelor şi respectarea eligibilităţilor, întocmirea ordonanţării de plată şi a ordinului de plată, monitorizarea derulării contractelor, categoriilor de cheltuieli);
- supune documentele financiar - contabile controlului financiar preventiv delegat (CFPD);

Consilier juridic

- responsabil cu întocmirea contractelor de muncă, rezolvarea situaţiilor litigioase, respectarea prevederilor legale pentru angajări şi relaţii cu terţii.
- asigură respectarea legislaţiei în vigoare aplicată proiectului cu privire la toate activităţile pe care acesta le presupune, de la cele de ordin administrativ (achiziţii), până la implementarea efectivă.

Coordonator achiziţii

-  întocmeşte, împreună cu Managerul de proiect, termenii de referinţă pentru achiziţiile de realizat şi se asigură de respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare;
-  împreună cu consilierul juridic, răspunde de respectarea legislaţiei specifice în vigoare, în domeniul achiziţiilor;
- elaborează documentaţia de atribuire aferentă procedurilor de achiziţii pentru implementarea proiectului şi obţine informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini de la persoanele de specialitate;
- supune documentele financiare aferente achiziţiilor în cadrul proiectului controlului financiar preventiv propriu (CFPP) şi controlului financiar preventiv delegat (CFPD);
- asigură publicarea anunţurilor pe SEAP cât şi  organizarea şi desfăşurarea activităţilor de achiziţie/ subcontractare de bunuri /servicii;
- împreună cu un ezpert în domeniu, verifică calitatea produselor şi serviciilor achizitionate şi asigură concordanţa dintre cerinţele proiectului şi produsul / serviciul livrat;
- cunoaşte şi aplică prevederile legale specifice proiectelor europene.

Coordonator monitorizare proiect

- monitorizează şi coordonează domeniul de cercetare, formare si innovare din proiect, realizarea obiectivelor asumate şi respectarea cerinţelor impuse prin contractul de finanţare, cu respectarea cerintelor ierarhice ale managerului de proiect;
- urmăreşte şi controlează modul de realizare a diferitelor faze impuse de proiect, desfăşurarea fiecărei activităţi şi respectarea graficului activităţilor pentru asigurarea bunei desfăşurari a acestora;
- verifică rapoartele narative pentru fiecare activitate şi rapoartele şedinţelor de evaluare internă;
- asigură încadrarea în graficul de implementare;
- raportează managerului de proiect nereguli constatate în activităţile de implementare a proiectului şi propune soluţii de remediere;
- monitorizează activitatea de publicitate şi vizibilitate a proiectului;
- participă la realizarea planului şi a proceselor de achiziţii;
- asigură un circuit informaţional adecvat, discuţii şi feedback;
- facilitează cooperarea dintre şi între membrii echipei de proiect;
- contribuie la asigurarea unui climat de responsabilitate în cadrul echipei de proiect;
- supraveghează respectarea fişelor de post şi a procedurilor de lucru;
- participă la şedinţe, la evenimentele proiectului, coordonează pregătirea adecvată a acestora;
- indeplineşte alte sarcini care-i sunt solicitate, apărute pe durata derulării proiectului;
- realizează orice altă sarcină menită să ducă la atingerea obiectivelor proiectului.

Coordonator implementare metodologie proiect

- coordoneazã aplicarea metodologiei de implementare a proiectului, adecvarea acesteia pentru atingerea obiectivelor;
- elaboreazã planificarea detaliatã a activităţilor, verificã implementarea metodologiei proiectului ;
- asigurã coerenţa şi corelarea activitãţilor ;
- coordoneazã aplicarea procedurilor de implementare ;
- urmăreşte derularea activităţilor şi asigură încadrarea activitatăţilor în cerinţele de cost, durată şi calitate;
- urmăreşte derularea proiectului şi asigură concordanţa acestuia cu legislaţia, ghidurile şi documentele specifice proiectelor de fonduri structurale;
- sintetizeazã rapoartele privind derularea activitãţilor proiectului;
- propune proceduri de adecvare a metodologiei proiectului ;
- asigurã corelarea conţinuturilor din perspectiva procesului de predare – învãtare;
- realizează orice altă sarcină menită să ducă la atingerea obiectivelor proiectului.

Coordonator evaluare

- organizează, monitorizează şi coordonează domeniul de cercetare şi inovare din proiect;
- stabileşte criterii pentru selectarea experţilor externi în evaluare;
- formează şi monitorizează activitatea echipelor de lucru;
- coordonează realizarea cercetării calitative pe baza cercetării cantitative şi elaborarea studiului ,,Sistemul Naţional de Evaluare în învăţământul preuniversitar”;
- stabileşte obiectivele  şi modul de lucru pentru activitatea de elaborare a metodologiilor şi ghidurilor de evaluare;
- asigură evaluarea, aprobarea şi publicarea metodologiilor şi ghidurilor elaborate;
- stabileşte obiectivele şi modul de lucru pentru elaborarea ofertei de formare pentru itemişti şi coordonează elaborarea ei;
- defineşte criteriile de selecţie pentru specialiştii care vor forma grupul de lucru de itemişti pentru  elaborarea itemilor;
- stabileşte, împreună cu grupul de lucru, tipul şi structura itemilor care vor fi elaboraţi  şi coordonează elaborarea şi validarea itemilor de evaluare care vor fi postaţi în sistemul informatic;
- coordonează activitatea grupului de lucru care va evalua itemii de evaluare;
- elaborează rapoartele narative pentru fiecare activitate desfăşurată;
- asigură încadrarea în graficul de implementare;
- raportează managerului de proiect şi coordonatorului monitorizare proiect nereguli constatate în activităţile de implementare a proiectului şi propune soluţii de remediere;
- asigură un circuit informaţional adecvat, discuţii şi feedback
- facilitează cooperarea dintre şi între membrii echipelor de lucru;
- participă la şedinţele de lucru, de evaluare internă, la evenimentele proiectului;
- realizează orice altă sarcină menită să ducă la atingerea obiectivelor proiectului.

Coordonator formare

- organizează, monitorizează şi coordonează activitătile din domeniul de formare din proiect;
- stabileste dimensiunea si nivelul de calificare al echipei de formare;
- coordoneaza echipa de formare;
- formeaza si monitorizeaza echipele de lucru;
- elaboreaza împreuna cu Coordonatorul de Evaluare programele de formare (durată instruire, structura cursuri de formare, număr de ore);
- elaborează criteriile tehnice pentru stagiile de pregătire (locaţii, dotări etc.);
- acreditează ofertele de formare pentru specialiştii în evaluare şi elaboratorii de itemi;
- selectează specialiştii care vor forma echipa de lucru pentru elaborarea de itemi;
- organizează şi coordonează stagiul de formare pentru specialiştii care vor elabora itemi;
- selectează persoanele cere vor participa la stagiul de formare de formatori de specialişti în evaluare;
- organizează şi coordonează desfăşurarea stagiului de formare a formatorilor de specialişti în evaluare;
- stabileşte calendarul de formare a formatorilor în evaluare din teritoriu;
- stabileşte graficul de formare în evaluare a profesorilor de liceu din teritoriu;
- elaborează rapoartele narative pentru fiecare activitate desfăşurată;
- asigură încadrarea în graficul de implementare;
- raportează managerului de proiect şi coordonatorului monitorizare proiect nereguli constatate în activităţile de implementare a proiectului şi propune soluţii de remediere;
- facilitează cooperarea dintre şi între membrii echipelor de lucru;
- participă la şedinţele de lucru, de evaluare internă, la evenimentele proiectului;
- realizează orice altă sarcină menită să ducă la atingerea obiectivelor proiectului.

Responsabil comunicare

- elaborează, monitorizează şi asigură fluxul de comunicare la nivelul echipei de management – implementare şi al echipei de proiect cu partenerii;
- colaborează la realizarea, implementarea şi evaluarea strategiei de informare şi comunicare a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului;
- asigură vizibilitatea proiectului;
- menţine un dialog permanent cu direcţiile din structura MECI pentru a asigura corelarea proiectelor cu proiectele  strategice derulate de MECI, în domeniul preuniversitar;
- respectă întocmai prevederile Manualului de identitate vizuală pentru proiecte finanţate din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013;
- elaborează rapoartele narative pentru fiecare activitate desfăşurată;
- realizează trimiterea către Autoritatea de Management a materialelor informative;
- coordonează editarea şi distribuirea materialelor informative despre proiect (broşuri, pliante, mape, etc.);
- realizează orice altă sarcină menită să ducă la atingerea obiectivelor proiectului.

Experţi evaluare

Responsabili cu activităţile din proiect conform fişei postului.
 Căutare

Noutăţi
Copyright © INSAM 2008-2011 Prima pagină  |  Obiective  |  Activităţile proiectului  |  Rezultate anticipate  |  Grupul ţintă  |  Parteneri  |  Echipă  |  Proiectul în imagini
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României